Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto valvoo edustamiensa kääntäjien etua, kun heidän teoksiaan kopioidaan. Kirjallisuuden käännöksiä sisältävien teosten tekijänoikeuskorvaukset Kopiosto maksaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle (SKTL). SKTL jakaa Kopiosto-korvauksia apurahoina ja järjestää erilaisia palveluita kääntäjille. 

Mikä Kopiosto on?

Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esiintyvien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Huolehdimme edustamiemme luovan alan tekijöiden puolesta, että heidän teoksiaan käytetään luvallisesti ja että he saavat käytöstä kuuluvat korvaukset.   

Kopiostoon kuuluu 45 luovan alan tekijöitä ja kustantajia edustavaa jäsenjärjestöä. Kirjallisuuden kääntäjiä edustava Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on yksi Kopioston jäsenjärjestöistä. 

Kopiosto myy käyttölupia julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten käyttöön. Myymme lupia esimerkiksi kirjoissa, lehdissä ja internetissä julkaistujen tekstien ja kuvien kopioimiseen tai tulostamiseen oppilaitoksissa, julkishallinnossa ja yrityksissä.  

Tässä artikkelissa keskitymme julkaisujen tekijöitä ja nimenomaisesti kirjallisuuden kääntäjiä koskeviin Kopioston palveluihin.      

Kirjallisuuden kääntäjät sopivat töidensä käyttöoikeuksista muun muassa kustantajansa ja työnantajansa kanssa. Kun käännösteos on julkaistu, sen käyttö ulottuu muihinkin kuin kustannus- tai työsopimuksessa sovittuihin tarkoituksiin. Julkaisuista voidaan kopioida tai skannata otteita esimerkiksi opetus- tai tutkimuskäyttöön. Tällaiseen niin kutsuttuun teosten jälkikäyttöön tarvitaan aina teoksen tekijänoikeuden haltijoiden – tässä tapauksessa kääntäjän, alkuperäistekstin tekijän ja teoksen kustantajan – lupa. Teosten käyttäjien, esimerkiksi opettajien, olisi kuitenkin vaikeaa ja usein mahdotontakin ryhtyä selvittämään kaikkien tarvitsemiensa teosten oikeudenhaltijoita. Myös teosten tekijöiden olisi yhtä lailla hankalaa myöntää itse käyttöoikeuksia sadoille tai tuhansille käyttäjille. Tällaisia teosten massakäyttötilanteita varten on Kopiosto. Se toimii linkkinä teosten käyttäjien ja oikeudenomistajien välillä ja huolehtii lupien myöntämisestä ja teosten käytön valvomisesta.   

Kopioston kopiointilupa on hankittu lähes kaikille Suomen oppilaitoksille peruskoulusta yliopistoihin ja julkishallinnon organisaatioille. Myös suurin osa yrityksistä on hankkinut kopiointiluvan Kopiostosta.   

Kopiosto valvoo kääntäjien oikeuksia

Kopiosto valvoo edustamiensa kääntäjien teosten käyttöä. Vierailemme säännöllisesti oppilaitoksissa ja opetusalan tapahtumissa kertomassa tekijänoikeuksista ja tekijänoikeusluvista. Tiedotamme luvallisen käytön rajoista ja varmistamme, että lupaehtojamme noudatetaan. 

Neuvomme edustamiamme tekijöitä tekijänoikeudellisissa asioissa ja avustamme heitä, jos heidän teoksiaan on käytetty luvattomasti. Lisäksi hoidamme luvattoman käytön tapauksia tekijöiden puolesta yhteistyössä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) kanssa.  

Teemme työtä luovan alan tekijöiden aseman turvaamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi. Vaikutamme lainsäädäntöön antamalla lausuntoja sekä tapaamalla päättäjiä. Kehitämme tekijänoikeusalaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja painotamme viestinnässämme tekijänoikeuksien ja luovan alan merkitystä.

Käännösten kopioinnista maksettavat korvaukset

Kopiointikorvaukset kertyvät julkaisujen kopioimisesta, tulostamisesta ja skannaamisesta. Oppilaitokset ovat Kopioston suurin asiakasryhmä, ja siksi myös suurin osa, yli 70 %, kopiointikorvauksista tulee opetuskäytöstä. Keräämme säännöllisesti teosten käyttäjiltä tietoa teosten kopioinnista, ja korvaukset jaetaan tämän tutkimustiedon perusteella. 

Maksamme vuosittain miljoonia euroja tekijänoikeuskorvauksia tekijöille jäsenjärjestöjemme kautta. Kirjallisuuden ja lehdistön alaa edustavat Kopioston jäsenjärjestöt jakavat kirjojen, lehtien ja internetissä julkaistujen teosten kopiointikorvaukset edelleen tekijöille ja tekijänoikeuden haltijoille.

Jäsenjärjestömme jakavat korvaukset oman alansa tekijöille apurahoina, palkintoina tai järjestävät alaa hyödyttäviä palveluita. Järjestöjen jakamat Kopiosto-apurahat ja korvauksilla rahoitetut järjestöjen palvelut ovat aina kaikkien alan tekijöiden saatavissa. Tekijän ei tarvitse olla järjestön jäsen, jotta hän voi hyötyä järjestön jakamista Kopiosto-korvauksista.  

Käännöskirjallisuutta sisältävien julkaisujen, kuten kirjojen tai lehtien, kopiointikorvaukset maksamme kirjallisuuden kääntäjiä edustavalle jäsenjärjestöllemme Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle. SKTL käyttää Kopiosto-korvauksia apurahoihinsa ja järjestää kääntäjiä hyödyttäviä palveluita, esimerkiksi koulutuksia. SKTL:n saamista kopiointikorvauksista 50 % kertyy tietokirjallisuuden, kuten oppimateriaalien, 40 % lehtien ja 10 % kaunokirjallisuuden kopioimisesta.

Miten Kopiostoon liitytään?

Laaja joukko suomalaisia tekijöitä ja kustantajia on valtuuttanut Kopioston sopimaan puolestaan kopiointiluvista ja myöntämään niitä.  Kopiosto palvelee yhteensä yli 50 000:ta suomalaista luovan työn tekijää, jotka ovat antaneet Kopiostolle valtuutuksen. Edustamme myös ulkomaisia tekijöitä ja kustantajia ulkomaisten sisarjärjestöjemme kanssa tekemiemme sopimusten nojalla. 

Kirjojen, lehtien ja nettiaineistojen tekijät antavat Kopiosto-valtakirjalla Kopiostolle oikeuden edustaa heitä. Valtakirjalla tekijä antaa Kopiostolle oikeuden myöntää hänen puolestaan lupia teostensa kopiointiin. Kun tekijä antaa Kopiostolle valtuuden hallinnoida kopiointiin liittyviä tekijänoikeuksiaan, Kopiosto huolehtii hänen teostensa kopiointiin liittyvistä oikeuksista. Kopiosto valvoo edustamiensa tekijöiden puolesta, että heidän teoksiaan käytetään luvallisesti, heidän tekijänoikeuksiaan kunnioitetaan ja teosten käytöstä maksetaan oikeudenmukainen korvaus. 

Valtakirja annetaan tavallisesti Kopioston jäsenjärjestölle, joka siirtää saamansa oikeudet Kopiostolle. Valtakirjan voi aina antaa Kopioston jäsenjärjestölle ilman, että on sen jäsen. Jäsenjärjestöt käyttävät Kopiostossa päätösvaltaa edustamansa alan tekijöiden puolesta, ja siksi valtuuden antaminen tiettyä alaa edustavalle jäsenjärjestölle on suositeltavaa. Valtakirjan voi halutessaan antaa myös suoraan Kopiostolle. 

Kirjallisuuden kääntäjät antavat valtuutuksensa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle. SKTL valvoo yksittäisten kirjallisuuden kääntäjien puolesta valtuutusten käyttöä ja osallistuu Kopioston päätöksentekoon. 

Valtuudella Kopiostolle siirretään oikeus vain tiettyjen, Kopioston jäsenjärjestöjen päättämien käyttötarkoitusten hallinnointiin. Kääntäjä ei siis luovuta oikeutta itse käännökseen vaan antaa Kopiostolle oikeuden lisensoida sen jälkikäyttöä. Kopiosto-valtakirja ei vaikuta kirjallisuuden kääntäjän työantajansa tai asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin, vaan näistä sopimuksista kääntäjä vastaa edelleen itse. 

Kopiosto rekisteröi keskitetysti kaikkien jäsenjärjestöjensä kautta annetut valtuudet ja neuvoo valtakirjan antajia valtuuksiin liittyvissä kysymyksissä.  

Mitä Kopioston kopiointiluvalla saa tehdä?

Kopioston kopiointiluvan voivat hankkia oppilaitokset, yritykset ja julkishallinnon organisaatiot. 

Lupiemme avulla organisaatioissa voidaan kopioida tekijänoikeuden suojaamia teoksia vastuullisesti, monipuolisesti ja vaivattomasti. Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida, tulostaa ja skannata kirjoja, lehtiä ja verkkoaineistoja, esimerkiksi lehtiartikkeleita tai otteita kirjoista. Luvilla saa käyttää sekä koti- että ulkomaisia aineistoja. 

Se, mitä ja miten aineistoja voi luvalla käyttää, vaihtelee eri käyttötilanteiden ja asiakkaiden mukaan. Lupa myönnetään aina vain teosten osittaiseen kopiointiin. Kopiointilupa ei siis koskaan kilpaile alkuperäistuotteen myynnin kanssa.

Kopiosto toimii tekijänoikeuslaissa säädetyn sopimuslisenssijärjestön asemassa tiettyjen lupien kohdalla. Sopimuslisenssijärjestö saa myöntää käyttölupia paitsi edustamiensa tekijöiden teosten myös sellaisten saman alan teosten käyttöön, joiden tekijöitä se ei edusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sopimuslisenssilupa kattaa kaikki saman alan teokset, ellei Kopiostoon kuulumaton tekijänoikeuden haltija ole erikseen kieltänyt teoksensa käyttöä Kopioston luvalla kieltänyt ja ilmoittanut siitä Kopiostolle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tekijänoikeusjärjestöille sopimuslisenssijärjestön aseman viideksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuslisenssijärjestöksi hyväksyminen edellyttää, että tekijänoikeusjärjestö edustaa mahdollisimman laajasti niitä teoksia, joiden käyttöön se saa sopimuslisenssillä lupia myöntää.  

Ole meihin yhteydessä aina, kun sinulla on kysyttävää Kopiostosta! 

Lue lisää 

Artikkelin on kirjoittanut Kopioston laki- ja oikeudenomistajapalvelut -osastot.