Artikkeli on päivitetty 30.9.2021.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto valvoo kääntäjien etua, kun heidän teoksiaan kopioidaan. Kirjallisuuden käännöksiä sisältävien teosten tekijänoikeuskorvaukset Kopiosto maksaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle (SKTL). SKTL jakaa Kopiosto-korvauksia apurahoina ja järjestää erilaisia palveluita kääntäjille. Tässä artikkelissa Kopiosto esittelee kirjallisuuden kääntäjiä koskevia palvelujaan.

Kopiosto luovan työn asialla  

Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esiintyvien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Edistämme luovaa taloutta Suomessa. Huolehdimme luovan alan tekijöiden puolesta, että heidän teoksiaan käytetään luvallisesti ja että he saavat teostensa käytöstä kuuluvat korvaukset. Edustamme 70 000:ta suomalaista tekijää, esittävää taiteilijaa ja kustantajaa.

Kopiostoon kuuluu 45 luovan alan tekijöitä ja kustantajia edustavaa jäsenjärjestöä. Kirjallisuuden kääntäjiä edustava Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on yksi Kopioston jäsenjärjestöistä.

Myymme käyttölupia julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten käyttöön – esimerkiksi kirjoissa, lehdissä ja internetissä julkaistujen tekstien ja kuvien kopioimiseen tai tulostamiseen – oppilaitoksissa, julkishallinnossa ja yrityksissä.

Kun käännöstä kopioidaan  

Kirjallisuuden kääntäjät sopivat töidensä käyttöoikeuksista muun muassa kustantajansa ja työnantajansa kanssa. Kun käännösteos on julkaistu, sen käyttö ulottuu muihinkin kuin kustannus- tai työsopimuksessa sovittuihin tarkoituksiin. Julkaisuista voidaan kopioida tai skannata otteita esimerkiksi opetus- tai tutkimuskäyttöön. Tällaiseen niin kutsuttuun teosten jälkikäyttöön tarvitaan aina teoksen tekijänoikeuden haltijoiden – tässä tapauksessa kääntäjän, alkuperäistekstin tekijän ja teoksen kustantajan – lupa. Teosten käyttäjien, esimerkiksi opettajien, olisi kuitenkin vaikeaa ja usein mahdotontakin ryhtyä selvittämään kaikkien tarvitsemiensa teosten oikeudenhaltijoita. Myös teosten tekijöiden olisi yhtä lailla hankalaa myöntää itse käyttöoikeuksia sadoille tai tuhansille käyttäjille. Tällaisissa teosten massakäyttötilanteissa Kopiosto toimii linkkinä teosten käyttäjien ja oikeudenomistajien välillä ja huolehtii lupien myöntämisestä sekä teosten käytön valvomisesta.

Kopiosto valvoo kääntäjien oikeuksia 

Valvomme edustamiemme kääntäjien teosten käyttöä. Vierailemme säännöllisesti oppilaitoksissa ja opetusalan tapahtumissa kertomassa tekijänoikeuksista ja tekijänoikeusluvista. Tiedotamme luvallisen käytön rajoista ja varmistamme, että lupaehtoja noudatetaan.

Neuvomme edustamiamme tekijöitä tekijänoikeudellisissa asioissa ja avustamme heitä, jos heidän teoksiaan on käytetty luvattomasti. Lisäksi hoidamme luvattoman käytön tapauksia tekijöiden puolesta yhteistyössä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) kanssa.

Teemme työtä luovan alan tekijöiden aseman turvaamiseksi, tekijänoikeuksien puolustamiseksi ja tekijänoikeusmyönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi. Vaikutamme lainsäädäntöön antamalla lausuntoja sekä tapaamalla päättäjiä. Kehitämme tekijänoikeusalaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja painotamme viestinnässämme tekijänoikeuksien ja luovan alan merkitystä.

Käännösten kopioinnista maksettavat korvaukset 

Kopiointikorvaukset kertyvät julkaisujen kopioimisesta, tulostamisesta ja skannaamisesta. Keräämme säännöllisesti teosten käyttäjiltä tietoa teosten kopioinnista ja jaamme korvaukset tämän tutkimustiedon perusteella.

Oppilaitokset ovat suurin asiakasryhmämme, ja suurin osa, yli 70 prosenttia kopiointikorvauksista kertyy opetuskäytöstä.

Maksamme vuosittain miljoonia euroja tekijänoikeuskorvauksia tekijöille jäsenjärjestöjemme kautta. Kirjallisuuden ja lehdistön alaa edustavat Kopioston jäsenjärjestöt jakavat kirjojen, lehtien ja internetissä julkaistujen teosten kopiointikorvaukset edelleen tekijöille ja tekijänoikeuden haltijoille esimerkiksi apurahoina, palkintoina tai järjestävät muita alaansa hyödyttäviä palveluita.

Järjestöjen jakamat Kopiosto-apurahat ja muut korvauksilla rahoitetut järjestöjen palvelut ovat aina kaikkien alan tekijöiden saatavissa. Tekijän ei tarvitse olla järjestön jäsen, jotta hän voi hyötyä järjestön jakamista Kopiosto-korvauksista.

Käännöskirjallisuutta sisältävien julkaisujen, kuten kirjojen tai lehtien, kopiointikorvaukset maksamme kirjallisuuden kääntäjiä edustavalle jäsenjärjestöllemme, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle. SKTL käyttää Kopiosto-korvauksia apurahoihinsa ja järjestää kääntäjiä hyödyttäviä palveluita, esimerkiksi koulutuksia. SKTL:n saamista kopiointikorvauksista 45 % kertyy tietokirjallisuuden, kuten oppimateriaalien, 40 % lehtien ja 15 % kaunokirjallisuuden kopioimisesta.

Miten Kopiostoon liitytään? 

Yhteensä 70 000 suomalaista luovan työn tekijää ja kustantajaa on valtuuttanut Kopioston sopimaan puolestaan kopiointiluvista. Edustamme myös ulkomaisia tekijöitä ja kustantajia ulkomaisten sisarjärjestöjemme kanssa tekemiemme sopimusten nojalla.

Kirjallisuuden kääntäjät antavat valtuutuksensa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle. SKTL valvoo yksittäisten kirjallisuuden kääntäjien puolesta valtuutusten käyttöä ja osallistuu Kopioston päätöksentekoon.

Kirjojen, lehtien ja nettiaineistojen tekijät antavat Kopiosto-valtakirjalla Kopiostolle oikeuden edustaa heitä. Tekijä antaa Kopiostolle valtuuden hallinnoida teostensa kopiointiin liittyviä tekijänoikeuksia ja myöntää lupia teostensa käyttöön. Kopiosto valvoo tekijöiden puolesta, että heidän teoksiaan käytetään luvallisesti, heidän tekijänoikeuksiaan kunnioitetaan ja teosten käytöstä maksetaan oikeudenmukainen korvaus.

Valtakirja annetaan tavallisesti Kopioston jäsenjärjestölle, joka siirtää saamansa oikeudet Kopiostolle. Valtakirjan voi aina antaa Kopioston jäsenjärjestölle ilman, että on sen jäsen.

Valtuudella Kopiostolle siirretään oikeus vain tiettyjen, Kopioston jäsenjärjestöjen päättämien käyttötarkoitusten hallinnointiin. Kääntäjä ei siis luovuta oikeutta itse käännökseen vaan antaa Kopiostolle oikeuden lisensoida sen jälkikäyttöä. Kopiosto-valtakirja ei vaikuta kirjallisuuden kääntäjän työantajansa tai asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin, vaan näistä sopimuksista kääntäjä vastaa edelleen itse.

Kopiosto rekisteröi keskitetysti kaikkien jäsenjärjestöjensä kautta annetut valtuudet ja neuvoo valtakirjan antajia valtuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Mitä Kopioston kopiointiluvalla saa tehdä? 

Kopiointilupiamme käyttävät oppilaitokset, yritykset ja julkishallinnon organisaatiot. Kopioston kopiointilupa on hankittu lähes kaikille Suomen oppilaitoksille peruskoulusta yliopistoihin.

Lupiemme avulla organisaatioissa voidaan kopioida tekijänoikeuden suojaamia teoksia vastuullisesti, vaivattomasti ja monipuolisesti. Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida, tulostaa ja skannata kirjoja, lehtiä ja verkkoaineistoja, esimerkiksi lehtiartikkeleita tai otteita kirjoista. Luvilla saa käyttää sekä koti- että ulkomaisia aineistoja.

Se, mitä ja miten aineistoja voi luvalla käyttää, vaihtelee eri käyttötilanteiden ja asiakkaiden mukaan. Lupa myönnetään aina vain teosten osittaiseen kopiointiin. Kopiointilupa ei siis koskaan kilpaile alkuperäistuotteen myynnin kanssa.

Kopiosto toimii tekijänoikeuslaissa säädetyn sopimuslisenssijärjestön asemassa tiettyjen lupien kohdalla. Sopimuslisenssijärjestö saa myöntää käyttölupia paitsi edustamiensa tekijöiden teosten myös sellaisten saman alan teosten käyttöön, joiden tekijöitä se ei edusta. Oikeudenomistajat voivat myös halutessaan kieltää teostensa kopioinnin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tekijänoikeusjärjestöille sopimuslisenssijärjestön aseman viideksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuslisenssijärjestöksi hyväksyminen edellyttää, että tekijänoikeusjärjestö edustaa mahdollisimman laajasti niitä teoksia, joiden käyttöön se saa sopimuslisenssillä lupia myöntää.

Ole meihin yhteydessä aina, kun sinulla on kysyttävää Kopiostosta!

Lue lisää:

Artikkelin ovat kirjoittaneet Reetta Karppinen ja Riikka Kero Kopioston oikeudenomistajapalveluista ja Kirsi Salmela asiakasosastolta.